همکاری با ما  

شرکت صنایع کاغذ نرمه آذربایجان در نظر دارد جهت تکمیل کادر تولید خود با افراد مجرب در زمینه تولید کاغذ همکاری نماید.