اهداف تاسیس شرکت  

اهداف:

1- قطع وابستگی کشور از واردات کاغذ تیشو بهداشتی بویژه در خصوص واردات کاغذ تیشو 13.5 گرم

2 - کاهش خروج ارز از کشور

3 - ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه

4 - تسهیل در گردش چرخ تولید صنایع تبدیلی کشور

5 - ایجاد، رشد و توسعه تخصص های مربوط به صنعت کاغذ تیشو